Reputatie GarantieWees bewust van uw online reputatie, meld u aan op reputatiegarantie.nl! Maak GRATIS gebruik van de Online Reputatiemonitor.

Productvoorwaarden Zoekmachine marketing Universal XS SEO B.V.

Artikel 1: Definities

 1. UXS Start, UXS Standaard, UXS Plus, UXS Totaal, UXS Garant en UXS AdWords-only-pakket hierna samengevat als het pakket: Het door Universal XS aangeboden en gecontracteerde zoekmachine marketing pakket. Het pakket bestaat onder meer, maar niet noodzakelijkerwijs uit de navolgende werkzaamheden: Het plaatsen van relevante teksten en/of scripts in de website van opdracht, waarbij het uiterlijk van de website niet wezenlijk wordt veranderd en/of het gebruik van online advertenties, linkbuilding of andere internet diensten of technieken die de vindbaarheid van de website van opdrachtgever verhogen.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Universal XS levert aan opdrachtgever het pakket, tezamen met de daarbij behorende diensten.
 2. Op eerste verzoek van Universal XS levert opdrachtgever aan Universal XS de FTP gegevens, zodat Universal XS de website kan bewerken op de server*.
 3. Op eerste verzoek van Universal XS levert opdrachtgever aan Universal XS de CMS gegevens, zodat Universal XS de website kan bewerken*.
 4. Opdrachtgever geeft aan Universal XS toestemming om wijzigingen op de website van opdrachtgever aan te brengen die zowel technisch als inhoudelijk van aard kunnen zijn*.

Artikel 3: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst voor het pakket gaat in op de datum die op het contract door opdrachtgever als startdatum wordt aangegeven en wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders aangegeven. Deze overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.

Artikel 4: Kosten

 1. De instapkosten van het pakket staan in de getekende overeenkomst vermeld.
 2. De maandelijkse abonnementskosten van het pakket staan in de getekende overeenkomst vermeld.
 3. Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van de hostingfaciliteiten van Universal XS, dan zijn daar gedurende de looptijd van de overeenkomst geen (extra) kosten aan verbonden. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd, dan is opdrachtgever gehouden de kosten voor de hosting van de website en eventuele domeinnamen te voldoen aan Universal XS.

Artikel 5: Betaling

 1. Opdrachtgever machtigt Universal XS om maandelijks, op de 20ste van iedere kalendermaand, via automatische incasso de kosten van de door Universal XS geleverde diensten af te schrijven. Indien opdrachtgever geen automatische incasso wenst, maar op basis van een factuur wenst te betalen, dient dit bij het contract onder het kopje speciale condities te worden vermeld. Aan betaling per factuur zijn extra administratiekosten gekoppeld.
 2. Indien de opdrachtgever drie maanden opeenvolgend niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, wordt het contract tot aan einde looptijd, volledig opeisbaar gesteld, met de daarbij behorende administratiekosten.

Artikel 6: Algemene voorwaarden

 1. Partijen komen overeen dat de algemene voorwaarden van Universal XS SEO B.V. onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.
 2. Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van de in artikel 6.1 genoemde voorwaarden en dat opdrachtgever deze heeft doorgelezen en begrepen en dat deze algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op deze overeenkomst.
 3. Indien en voor zover de overeenkomst afwijkt van de algemene voorwaarden van Universal XS voorwaarden dan prevaleren de voorwaarden uit de overeenkomst.
  * = niet van toepassing op UXS Garant en UXS AdWords Only

Neem contact op

Vragen?