Algemene voorwaarden Universal XS SEO B.V.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Nederland onder nummer 34249315.

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Universal XS SEO B.V.

Artikel 2: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
‘Universal XS’: Universal XS SEO B.V.
‘Opdrachtgever’: de wederpartij van Universal XS
‘Overeenkomst’: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening gesloten tussen opdrachtgever en Universal XS

Artikel 3: Prijzen

1. De door Universal XS genoemde prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Universal XS houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaande aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Universal XS toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Betaling

1. Universal XS factureert aan de opdrachtgever alvorens haar diensten te leveren en incasseert het maandbedrag altijd omstreeks de 20e van elke maand.
2. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval opdrachtgever een vordering op Universal XS bezit of pretendeert. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting evenmin op.
4. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand 1% rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
5. Indien opdrachtgever drie maanden in verzuim is met betaling aan Universal XS, worden alle betalingen die voortvloeien uit het contract, tot het einde van de looptijd van het contract, opeisbaar.
6. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Universal XS gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat alle betalingen zijn ontvangen. Het opschorten van de dienstverlening vrijwaart opdrachtgever niet van het voldoen van de lopende betalingsverplichtingen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Universal XS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.

Artikel 5: Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 32,50 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door Universal XS gewijzigd worden.
2. Universal XS is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00.
3. Naast de incasso- en administratiekosten wordt opdrachtgever registratiekosten van € 25,00 (incl. BTW) in rekening gebracht.
4. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
5. Indien Universal XS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 6: Termijnen

1. Alle contracten worden aangegaan voor de minimale periode van een jaar, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst. De overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.
2. De door Universal XS opgegeven leveringstermijnen binden Universal XS niet. Universal XS zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Universal XS niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
3. Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Universal XS mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Opdrachtgever dient in de eerste 4 (vier) weken van de samenwerking de content zoals overeengekomen in het plan van aanpak aan te leveren. Indien er binnen deze periode geen of niet voldoende content wordt aangeleverd (zulks ter beoordeling door Universal XS), betekent dit dat Universal XS deze zelf kan bepalen zonder inspraak (ook achteraf) van de opdrachtgever. Indien er wel content wordt aangeleverd, is Universal XS gerechtigd deze aan te passen naar zoekmachine-optimalisatierichtlijnen.
4. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan Universal XS op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 7: Overmacht

1. Universal XS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Universal XS, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en andere gebeurtenissen die niet in redelijkheid aan Universal XS kunnen worden toegerekend. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 30 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
2. Indien Universal XS ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Universal XS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit de dienstverlening.
2. Universal XS is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door opdrachtgever en/of als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Universal XS.
3. Voor zover Universal XS verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Universal XS wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat Universal XS voor de geleverde diensten aan opdrachtgever heeft gefactureerd.

Artikel 9: Duur overeenkomst en start van de werkzaamheden

1. De startdatum van de overeenkomst staat gelijk aan de datum van betaling, tenzij er een latere startdatum is overeengekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven. Deze overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden.
2. Indien de overeengekomen resultaten zijn behaald, wordt de overeenkomst automatisch gewijzigd naar een onderhoudscontract van €300,- per maand, tenzij dit voor de afloop van de termijn van de overeenkomst geschiedt. In dat geval zal de overeenkomst eindigen na de afloop van de overeengekomen termijn. Nieuwe negatieve resultaten, die gedurende de looptijd van de overeenkomst verschijnen, zullen in eerste instantie ook worden bestreden door Universal XS B.V. De looptijd van de overeenkomst zal in dat geval worden verlengd met dezelfde termijn.
3. Uitzondering op artikel 9.2 doet zich voor indien er een overeenkomst bestaat waarin opdrachtgever aan Universal XS een maandelijks bedrag van minder dan €300,- per maand verschuldigd is. Deze overeenkomst wordt na de afloop van de termijn stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden voor het bedrag dat opdrachtgever maandelijks aan Universal XS verschuldigd was.
4. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het monitoren van de reputatie. Ook zullen er kosten gemaakt worden voor het behouden van de hostnaam. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, zal Universal XS B.V. zich onthouden van zijn verplichtingen en zal hetgeen onder de werkzaamheden van Universal XS B.V. valt ongedaan worden gemaakt.

Artikel 10: Werkzaamheden

1. De werkzaamheden van Universal XS starten pas nadat het eerste bedrag voldaan is op de bankrekening van Universal XS.
2. De opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van werkzaamheden die gestart zijn door, gelijk zijn aan of overeenstemmen met de werkzaamheden die Universal XS verricht voor de opdrachtgever. Indien opdrachtgever deze werkzaamheden zelf verricht, heeft Universal XS het recht om haar werkzaamheden te staken, het contract onmiddellijk te beëindigen en alle toekomstige vorderingen op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11: Beëindiging overeenkomst

1. Zowel Universal XS als opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen in de overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke, door de andere partij te stellen, termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk per aangetekende brief plaats met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
2. Zowel Universal XS als opdrachtgever is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn van een maand, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
a. Van faillissement, beslaglegging of surséance van betaling van één van de partijen;
b. Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de partijen;
c. Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.
3. In alle andere gevallen is de opdrachtgever bevoegd tot beëindiging van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, waarbij de einddatum van de overeenkomst gelijk is aan de einddatum die de lopende overeenkomst stelt. Opzegging kan niet geschieden voordat alle facturen zijn voldaan.

Artikel 12: Gevolgen opzegging en/of ontbinding

1. Na beëindiging door opzegging of ontbinding verplicht opdrachtgever zich alle op overeenkomst betrekking hebbende stukken, software en knowhow per omgaande aan Universal XS te overhandigen.
2. Na beëindiging door opzegging of ontbinding blijven de bepalingen met betrekking tot de geheimhouding, de bevoegde rechter en rechtskeuze onverminderd van kracht.

Artikel 13: Auteursrecht

1. Het auteursrecht voor alle door Universal XS gecreëerde documenten, reclamecampagnes, websites en overige geleverde producten of diensten blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan Universal XS, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij er nog een overeenkomst geldig is tussen opdrachtgever en Universal XS, zal opdrachtgever jaarlijks een bedrag van €250,- dienen te betalen aan Universal XS voor de hosting van de websites ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 14: Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Universal XS verplichten zich aan derden geen vertrouwelijke informatie in de meest ruime zin van het woord te verstrekken, die zij gedurende de duur van de overeenkomst van elkaar hebben verworven, waarvan partijen weten althans behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
2. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht deze geheimhouding op te leggen aan al haar werknemers en aan elke derde die zij mocht inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Gegevensbescherming

1. Universal XS legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Universal XS rekening te houden met voorkeuren van opdrachtgever.
2. De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Universal XS te worden gedaan.
3. Universal XS zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Universal XS op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Universal XS niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

1. Universal XS is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Universal XS zal opdrachtgever tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. Universal XS zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
2. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Universal XS kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 13.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Universal XS genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 17: Algemene bepalingen

1. Het is partijen, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van de andere partij, niet toegestaan hun rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in de overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de overeenkomt niet zouden hebben gesloten.
3. Indien één der partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst door de andere partij of één der rechten uit de overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst niet na te komen.
4. Nietigheid van één der bepalingen uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
5. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en overtekend door beide partijen.

Artikel 18: Bevoegde rechter en rechtskeuze

1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.
2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Universal XS SEO B.V.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Nederland onder nummer 34249315.

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Universal XS SEO B.V.

Artikel 2: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
‘Universal XS’: Universal XS SEO B.V.
‘Opdrachtgever’: de wederpartij van Universal XS
‘Overeenkomst’: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening gesloten tussen opdrachtgever en Universal XS

Artikel 3: Prijzen

1. De door Universal XS genoemde prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Universal XS houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaande aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Universal XS toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Betaling

1. Universal XS factureert aan de opdrachtgever alvorens haar diensten te leveren en incasseert het maandbedrag altijd omstreeks de 20e van elke maand.
2. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval opdrachtgever een vordering op Universal XS bezit of pretendeert. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting evenmin op.
4. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand 1% rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
5. Indien opdrachtgever drie maanden in verzuim is met betaling aan Universal XS, worden alle betalingen die voortvloeien uit het contract, tot het einde van de looptijd van het contract, opeisbaar.
6. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Universal XS gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat alle betalingen zijn ontvangen. Het opschorten van de dienstverlening vrijwaart opdrachtgever niet van het voldoen van de lopende betalingsverplichtingen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Universal XS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.

Artikel 5: Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 32,50 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door Universal XS gewijzigd worden.
2. Universal XS is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00.
3. Naast de incasso- en administratiekosten wordt opdrachtgever registratiekosten van € 25,00 (incl. BTW) in rekening gebracht.
4. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
5. Indien Universal XS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 6: Termijnen

1. Alle contracten worden aangegaan voor de minimale periode van een jaar, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst. De overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.
2. De door Universal XS opgegeven leveringstermijnen binden Universal XS niet. Universal XS zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Universal XS niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
3. Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Universal XS mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Opdrachtgever dient in de eerste 4 (vier) weken van de samenwerking de content zoals overeengekomen in het plan van aanpak aan te leveren. Indien er binnen deze periode geen of niet voldoende content wordt aangeleverd (zulks ter beoordeling door Universal XS), betekent dit dat Universal XS deze zelf kan bepalen zonder inspraak (ook achteraf) van de opdrachtgever. Indien er wel content wordt aangeleverd, is Universal XS gerechtigd deze aan te passen naar zoekmachine-optimalisatierichtlijnen.
4. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan Universal XS op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 7: Overmacht

1. Universal XS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Universal XS, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en andere gebeurtenissen die niet in redelijkheid aan Universal XS kunnen worden toegerekend. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 30 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
2. Indien Universal XS ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Universal XS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit de dienstverlening.
2. Universal XS is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door opdrachtgever en/of als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Universal XS.
3. Voor zover Universal XS verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Universal XS wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat Universal XS voor de geleverde diensten aan opdrachtgever heeft gefactureerd.

Artikel 9: Duur overeenkomst en start van de werkzaamheden

1. De startdatum van de overeenkomst staat gelijk aan de datum van betaling, tenzij er een latere startdatum is overeengekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven. Deze overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden.
2. Indien de overeengekomen resultaten zijn behaald, wordt de overeenkomst automatisch gewijzigd naar een onderhoudscontract van €300,- per maand, tenzij dit voor de afloop van de termijn van de overeenkomst geschiedt. In dat geval zal de overeenkomst eindigen na de afloop van de overeengekomen termijn. Nieuwe negatieve resultaten, die gedurende de looptijd van de overeenkomst verschijnen, zullen in eerste instantie ook worden bestreden door Universal XS B.V. De looptijd van de overeenkomst zal in dat geval worden verlengd met dezelfde termijn.
3. Uitzondering op artikel 9.2 doet zich voor indien er een overeenkomst bestaat waarin opdrachtgever aan Universal XS een maandelijks bedrag van minder dan €300,- per maand verschuldigd is. Deze overeenkomst wordt na de afloop van de termijn stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden voor het bedrag dat opdrachtgever maandelijks aan Universal XS verschuldigd was.
4. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het monitoren van de reputatie. Ook zullen er kosten gemaakt worden voor het behouden van de hostnaam. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, zal Universal XS B.V. zich onthouden van zijn verplichtingen en zal hetgeen onder de werkzaamheden van Universal XS B.V. valt ongedaan worden gemaakt.

Artikel 10: Werkzaamheden

1. De werkzaamheden van Universal XS starten pas nadat het eerste bedrag voldaan is op de bankrekening van Universal XS.
2. De opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van werkzaamheden die gestart zijn door, gelijk zijn aan of overeenstemmen met de werkzaamheden die Universal XS verricht voor de opdrachtgever. Indien opdrachtgever deze werkzaamheden zelf verricht, heeft Universal XS het recht om haar werkzaamheden te staken, het contract onmiddellijk te beëindigen en alle toekomstige vorderingen op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11: Beëindiging overeenkomst

1. Zowel Universal XS als opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen in de overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke, door de andere partij te stellen, termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk per aangetekende brief plaats met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
2. Zowel Universal XS als opdrachtgever is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn van een maand, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
a. Van faillissement, beslaglegging of surséance van betaling van één van de partijen;
b. Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de partijen;
c. Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.
3. In alle andere gevallen is de opdrachtgever bevoegd tot beëindiging van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, waarbij de einddatum van de overeenkomst gelijk is aan de einddatum die de lopende overeenkomst stelt. Opzegging kan niet geschieden voordat alle facturen zijn voldaan.

Artikel 12: Gevolgen opzegging en/of ontbinding

1. Na beëindiging door opzegging of ontbinding verplicht opdrachtgever zich alle op overeenkomst betrekking hebbende stukken, software en knowhow per omgaande aan Universal XS te overhandigen.
2. Na beëindiging door opzegging of ontbinding blijven de bepalingen met betrekking tot de geheimhouding, de bevoegde rechter en rechtskeuze onverminderd van kracht.

Artikel 13: Auteursrecht

1. Het auteursrecht voor alle door Universal XS gecreëerde documenten, reclamecampagnes, websites en overige geleverde producten of diensten blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan Universal XS, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij er nog een overeenkomst geldig is tussen opdrachtgever en Universal XS, zal opdrachtgever jaarlijks een bedrag van €250,- dienen te betalen aan Universal XS voor de hosting van de websites ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 14: Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Universal XS verplichten zich aan derden geen vertrouwelijke informatie in de meest ruime zin van het woord te verstrekken, die zij gedurende de duur van de overeenkomst van elkaar hebben verworven, waarvan partijen weten althans behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
2. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht deze geheimhouding op te leggen aan al haar werknemers en aan elke derde die zij mocht inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Gegevensbescherming

1. Universal XS legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Universal XS rekening te houden met voorkeuren van opdrachtgever.
2. De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Universal XS te worden gedaan.
3. Universal XS zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Universal XS op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Universal XS niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

1. Universal XS is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Universal XS zal opdrachtgever tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. Universal XS zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
2. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Universal XS kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 13.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Universal XS genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 17: Algemene bepalingen

1. Het is partijen, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van de andere partij, niet toegestaan hun rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in de overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de overeenkomt niet zouden hebben gesloten.
3. Indien één der partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst door de andere partij of één der rechten uit de overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst niet na te komen.
4. Nietigheid van één der bepalingen uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
5. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en overtekend door beide partijen.

Artikel 18: Bevoegde rechter en rechtskeuze

1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.
2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst.